Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

Procedury przyjęcia

Czcionka:

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie może być każda osoba niepełnosprawna, przewlekle psychicznie chora, upośledzona umysłowo lub wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom Przeznaczony jest dla osób zamieszkujących teren Powiatu Wieruszowskiego:

- ŚDS Osiek - 35 osób;

- ŚDS filia Czastary - 25 osób;

- ŚDS filia Chróścin - 25 osób.

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie:

  1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub pracownikiem socjalnym Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne);
  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu, kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia: zaświadczenie lekarskie dla lekarza psychiatry lub neurologa oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla lekarza rodzinnego;
  3. Wypełnione druki zaświadczeń lekarskich oraz wniosek o skierowanie do ŚDS oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS, GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania;
  4. Po wpłynięciu wniosku do MOPS, GOPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w którym zostanie ustalone czy kandydat na uczestnika będzie ponosił lub nie odpłatność za korzystanie z usług Domu; wg obecnie obowiązujących przepisów odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego;
  5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.
  6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji;
  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestnika, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas niezbędny do realizacji tego planu.

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny