Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie

Procedury przyjęcia

Czcionka:

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chróścinie może być każda osoba niepełnosprawna, przewlekle psychicznie chora, upośledzona umysłowo lub wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom Przeznaczony jest dla 25 osób zamieszkujących teren Powiatu Wieruszowskiego.

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróścinie:

  1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub pracownikiem socjalnym Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne);
  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu, kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia: zaświadczenie lekarskie dla lekarza psychiatry lub neurologa oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla lekarza rodzinnego;
  3. Wypełnione druki zaświadczeń lekarskich oraz wniosek o skierowanie do ŚDS oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do gminnego ośrodka pomocy społecznej (GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania;
  4. Po wpłynięciu wniosku do GOPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w którym zostanie ustalone czy kandydat na uczestnika będzie ponosił lub nie odpłatność za korzystanie z usług Domu; wg obecnie obowiązujących przepisów odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego;
  5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.
  6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji;
  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestnika, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas niezbędny do realizacji tego planu.

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny